Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  37.  [Postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy]

Do postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz wydanie jej duplikatu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.