Art. 36. - [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację ustawy] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  36.  [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację ustawy]
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 777,90 mln zł, z tego:
1)
w 2017 r. - 24,91 mln zł, w tym:
a)
0,92 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,99 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
18,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
2)
w 2018 r. - 34,54 mln zł, w tym:
a)
1,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,70 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
5,91 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
3)
w 2019 r. - 61,81 mln zł, w tym:
a)
3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
12,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
4,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
4)
w 2020 r. - 68,40 mln zł, w tym:
a)
2,42 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
8,95 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
46,83 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
10,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
5)
w 2021 r. - 64,24 mln zł, w tym:
a)
3,85 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
7,18 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
4,75 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
6)
w 2022 r. - 63,90 mln zł, w tym:
a)
2,30 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
6,10 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
5,40 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
7)
w 2023 r. - 65,60 mln zł, w tym:
a)
1,60 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
52,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
5,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
8)
w 2024 r. - 70,00 mln zł, w tym:
a)
1,70 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
56,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
6,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
9)
w 2025 r. - 74,50 mln zł, w tym:
a)
1,80 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
60,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
6,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
10)
w 2026 r. - 79,10 mln zł, w tym:
a)
1,90 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
64,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
7,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
11)
w 2027 r. - 84,00 mln zł, w tym:
a)
2,00 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
69,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
7,60 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
12)
w 2028 r. - 88,90 mln zł, w tym:
a)
2,10 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b)
5,20 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c)
73,50 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d)
8,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.
1a. 
Maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a-d, pkt 6 lit. a-d, pkt 7 lit. a-d, pkt 8 lit. a-d, pkt 9 lit. a-d, pkt 10 lit. a-d, pkt 11 lit. a-d oraz pkt 12 lit. a-d, mogą zostać przekroczone, jeżeli:
1)
przekroczenie limitu wydatków będzie wynikać z przeniesień poszczególnych wydatków budżetowych zaplanowanych na realizację ustawy przez gminy, na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny, na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny lub na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu z przeznaczeniem na realizację tych zadań oraz
2)
nie zostanie przekroczony przyjęty na dany rok budżetowy maksymalny limit wydatków na realizację ogółem wszystkich zadań, o których mowa w pkt 1, oraz
3)
przeniesienie poszczególnych wydatków budżetowych zostanie uzgodnione przez ministrów odpowiedzialnych za realizację danego zadania.
2. 
Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i b, pkt 5 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 lit. a i b, pkt 11 lit. a i b i pkt 12 lit. a i b, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. c, pkt 7 lit. c, pkt 8 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt 10 lit. c, pkt 11 lit. c i pkt 12 lit. c, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
4a. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. d, pkt 6 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 8 lit. d, pkt 9 lit. d, pkt 10 lit. d, pkt 11 lit. d i pkt 12 lit. d, i w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
5. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 11 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz pkt 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, minister właściwy do spraw rodziny zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kosztów realizacji ustawy przez pomniejszenie kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4.