Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  36.  [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację ustawy]
1.  1  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 763,93 mln zł, z tego:
1) w 2017 r. - 24,91 mln zł, w tym:
a) 0,92 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,99 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 18,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
2) w 2018 r. - 34,54 mln zł, w tym:
a) 1,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,70 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 5,91 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
3) 2  w 2019 r. - 61,81 mln zł, w tym:
a) 3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 12,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 4,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
4) w 2020 r. - 68,40 mln zł, w tym:
a) 2,42 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 8,95 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 46,83 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
5) w 2021 r. - 64,24 mln zł, w tym:
a) 0,69 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,69 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
6) w 2022 r. - 66,38 mln zł, w tym:
a) 0,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,16 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
7) w 2023 r. - 68,54 mln zł, w tym:
a) 0,75 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 51,74 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,64 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
8) w 2024 r. - 70,70 mln zł, w tym:
a) 0,78 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 53,38 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,13 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
9) w 2025 r. - 72,86 mln zł, w tym:
a) 0,81 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 55,03 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,61 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
10) w 2026 r. - 75,02 mln zł, w tym:
a) 0,84 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 56,68 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,09 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
11) w 2027 r. - 77,18 mln zł, w tym:
a) 0,87 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 58,33 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,57 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
12) w 2028 r. - 79,35 mln zł, w tym:
a) 0,91 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 59,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 14,05 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.
2.  Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i b, pkt 5 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 lit. a i b, pkt 11 lit. a i b i pkt 12 lit. a i b, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3.  Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, informację o należnych gminie środkach na zadania wynikające z realizacji ustawy.
4.  Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. c, pkt 7 lit. c, pkt 8 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt 10 lit. c, pkt 11 lit. c i pkt 12 lit. c, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
4a.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. d, pkt 6 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 8 lit. d, pkt 9 lit. d, pkt 10 lit. d, pkt 11 lit. d i pkt 12 lit. d, i w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
5.  W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kosztów realizacji ustawy przez ograniczenie częstotliwości sporządzania sprawozdań przez gminę i pomniejszenie kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4.
1 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.1907) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 października 2019 r.
2 Art. 36 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.1907) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 października 2019 r.