Art. 30. - [Waloryzacja kwot opłat za wydanie Karty oraz kosztów realizacji ustawy] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  30.  [Waloryzacja kwot opłat za wydanie Karty oraz kosztów realizacji ustawy]
1. 
Kwoty, o których mowa w art. 13 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4-6, podlegają waloryzacji od dnia 1 marca, wskaźnikiem waloryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Wysokość ustalonych w ten sposób kwot zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
2. 
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji, kwoty, o których mowa w ust. 1, nie mogą ulec obniżeniu.
3. 
Wysokość kwot, o których mowa w ust. 1, jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w terminie do końca lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
4. 
Pierwszą waloryzację przeprowadza się 1 marca 2016 r.