Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  28a.  [Przekazanie ministrowi informacji o uprawnieniach dla członków rodzin wielodzietnych przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego]

Informacje o przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego uprawnieniach dla członków rodzin wielodzietnych jednostki te przekazują, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, ministrowi właściwemu do spraw rodziny.