Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  23.  [Podmioty przyznające uprawnienia przysługujące na podstawie Karty]
1.  Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty mogą być przyznane przez:
1) instytucje podległe właściwym ministrom;
2) podmioty inne niż określone w pkt 1, na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1.
2.  W przypadku przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień przez instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykaz tych uprawnień oraz instytucji je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw rodziny.