Art. 22. - [Delegacja ustawowa] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  22.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób unieważnienia Karty, szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, oraz wzory:

1)
Karty,
2)
znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
3)
logo rodziny wielodzietnej

- uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia Karty oraz ujednolicenia procedur w sprawach o przyznanie Karty, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia szerokiej rozpoznawalności logo rodziny wielodzietnej i znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".