Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  16.  [Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty; obowiązek zwrotu Karty]
1.  W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
2.  Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła ważność.
3.  Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.