Art. 15. - [Obowiązek powiadomienia wójta o zmianie danych] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  15.  [Obowiązek powiadomienia wójta o zmianie danych]
1. 
W przypadku wystąpienia zmian:
1)
mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
2)
danych zawartych w Karcie
3)
(uchylony).
2. 
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.
3. 
W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej wójta, który przyznał Kartę.
4. 
Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może być przekazana wójtowi za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej.