Art. 13. - [Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  13.  [Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu]
1. 
Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. 
W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
2. 
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
3. 
Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wójt nie wydaje decyzji administracyjnej.
5. 
Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. 
Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, stanowią dochód budżetu państwa.