Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  13.  [Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu]
1.  Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.  Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
2.  Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
3.  Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wójt nie wydaje decyzji administracyjnej.
5.  Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6.  Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, stanowią dochód budżetu państwa.