Karkonoski Park Narodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2002

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) zarządza się, co następuje:
Karkonoski Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar 5951,4236 ha.
W granicach Parku znajdują się następujące nieruchomości położone w województwie dolnośląskim, w mieście na prawach powiatu Jelenia Góra oraz powiecie jeleniogórskim:
1)
w mieście Jelenia Góra:
a)
w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 - działki o numerach: 19, 168, 272, 399, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 413/1, 413/2, 413/3, 416, 417, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 i 434,
b)
w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-II 0013 - działki o numerach: 448 i 897,
c)
w obrębie ewidencyjnym Jagniątków 0014 - działki o numerach: 263, 287, 312/1, 312/2, 313, 314, 317, 318, 319, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423 i 424;
2)
w gminie Karpacz:
a)
w obrębie ewidencyjnym 0001 - działki o numerach: 33/343, 34/342, 36/340, 47/358, 53/357, 54/356, 56/355, 64/353, 65/351, 72, 72/352, 94/347, 95/348, 96/349, 102/346, 121, 291, 292, 307, 308/1, 308/2, 316, 354, 372, 373, 374 i 375,
b)
w obrębie ewidencyjnym 0003 - działki o numerach: 9/1033, 10/1032, 12/1031, 13/1030, 14/1029, 15/1028, 16/1025, 17/1026, 18/1027, 19/1016, 20/1017, 21/1014, 22/1007, 23/1004, 24/1015, 25/1003, 26/1008, 27/1006, 28/1005, 128, 291/911 i 697,
c)
w obrębie ewidencyjnym 0004 - działki o numerach: 29/434, 31/432, 32/431, 37/452, 38/453, 39/435, 40/436, 41/437, 42/430, 44/428, 45/427, 48/451, 49/438, 50/439, 51/440, 52/442, 55/443, 57/450, 58/449, 59/441, 60/447, 61/446, 62/445, 63/444, 66/454, 67/455, 68/456, 69/457, 70/460, 71/461, 87/465, 88/458, 89/459, 90/466, 91/464, 92/463, 93/462, 100/467, 101/468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 512/292, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1 i 532/2;
3)
w gminie Kowary w obrębie ewidencyjnym 0004 - działki o numerach: 1/450, 2/451, 3/449, 4/452, 5/447, 6/448, 7/446, 8/445 i 11/444;
4)
w gminie Piechowice w obrębie ewidencyjnym 0007 - działki o numerach: 96, 161/321, 162/320, 163/319, 164/318, 165/317, 166/316, 167/315, 171/323, 172/322, 214/242, 240, 324, 352 i 353;
5)
w gminie Podgórzyn:
a)
w obrębie ewidencyjnym Borowice - 0001 - działki o numerach: 214/73, 215/74, 216/75, 217/76, 218/77, 219/97 i 220/103,
b)
w obrębie ewidencyjnym Przesieka - 0006 - działki o numerach: 447/78, 448/79, 449/80, 450/81, 451/82, 452/83, 453/98, 454/99, 455/103, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2 i 457/3;
6)
w gminie Szklarska Poręba:
a)
w obrębie ewidencyjnym 0003 - działka o numerze 46,
b)
w obrębie ewidencyjnym 0006 - działki o numerach: 595/1, 596 i 597,
c)
w obrębie ewidencyjnym 0008 - działki o numerach: 324/207, 325/206, 326/205, 327/204, 328/203, 329/195, 330/202, 331/211, 332, 333/201, 334/194, 335/190, 336/186, 337/185, 338/184, 339/183, 340/182, 341/181, 342, 343/180, 344/191, 345/187, 346/188, 347/189, 348/193, 349/192, 350/199, 351/200, 352, 353/209, 354/210, 355, 356, 357, 358/208, 359/198, 360/179, 361/178, 362/177, 363/197, 364/196, 365/173, 366/175, 367/176, 368/168, 369 i 370/174.
1.
Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 13 093 ha, położony w województwie dolnośląskim, w mieście na prawach powiatu Jelenia Góra oraz powiatach jeleniogórskim i kamiennogórskim.
2.
W skład otuliny wchodzą następujące obszary:
1)
obszar nr 1 - określony linią graniczną, która w gminie Szklarska Poręba biegnie od granicy Parku - znaku granicznego nr 46/7 (IV odcinek granicy państwowej), w kierunku zachodnim wzdłuż granicy państwa do znaku granicznego nr 48/17 (IV odcinek granicy państwowej) w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach i dalej w kierunku północno-wschodnim i wschodnim w obrębie ewidencyjnym 0008 zachodnią granicą działek nr 174/372, 375/358, 374/358, 163/357, 149/356, 151, 148/356, 389/2, 389/1, 390, 391 i 392, północną granicą działek nr 183/343, 381/342, 186, 379/340, 190/333, 196/332, 290/326, 291/325, 395/4 i 394/2, ponownie północną granicą działki 395/4, północną i wschodnią granicą działki nr 860/2 w obrębie ewidencyjnym 0006, dalej biegnie w kierunku południowym, a następnie w kierunku wschodnim wschodnią granicą działki nr 302/346 w obrębie ewidencyjnym 0008, północną granicą działek nr 411 i 306/352, zachodnią granicą działki nr 307/351, północną i wschodnią granicą działek nr 766/2 i 766/4 w obrębie ewidencyjnym 0006, w obrębie ewidencyjnym 0008 dalej biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 397/6 i załamuje się w kierunku wschodnim, biegnie północną granicą działki nr 123 w obrębie ewidencyjnym 0007, w gminie Piechowice w obrębie ewidencyjnym 0007 biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek 297/258 i 296/252, dochodząc do granicy Parku, dalej biegnie południową i wschodnią granicą Parku (eksklawa "Wodospad Szklarki"), dochodząc do styku działek 83 i 276/238, dalej biegnie na wschód, a następnie na północ północną granicą działki nr 276/238, zachodnią granicą działek nr 274/231 i 273/228, w obrębie ewidencyjnym Piechowice 0006 zachodnią granicą działki nr 78 i ponownie w obrębie ewidencyjnym Piechowice 0007 zachodnią granicą działki nr 273/228, dalej skręca na wschód, biegnąc północną granicą działki nr 273/228, następnie w obrębie ewidencyjnym Piechowice 0008 biegnie północną granicą działki nr 269/460, zachodnią granicą działki nr 37/4 do punktu styku z działkami nr 416 i 514/8, gdzie przecina działkę nr 37/4 i dalej biegnie do punktu styku działek nr 515 i 417/1, i dalej biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 515 i 268/461 do miejsca, gdzie prostopadle przecina działkę nr 418 (droga) do punktu styku działek nr 528 i 268/459, i dalej biegnie północną granicą działek nr 268/459, 261/458 i 426, przecina działkę nr 426, omija teren zabudowany i biegnie północną granicą użytku PsV i zachodnią granicą użytku RIVb na tej działce, i dalej biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 426, do miejsca, z którego przecina prostopadle działkę nr 103/2 (Piechowice, ul. Skalna) do punktu styku działek 427/3 i 430, dalej biegnie północną granicą działki nr 430, przecina działkę nr 94/2 (Piechowice, ul. Wczasowa) od styku działek nr 429 i 430 do styku działek nr 433 i 434/2, zachodnią granicą działki nr 434/2, skręca na wschód, przecinając działki nr 434/2 i 436/1, po północnej granicy użytku PsV i PsIV w tych działkach i dochodzi do granicy z działką nr 164/2, dalej biegnie na południe do granicy z działką nr 437 i biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 437, 169/2 i 438, przecina działkę nr 527 północną granicą użytku PsIV w tej działce i skręca na północ, biegnie wschodnią granicą działki nr 440 do granicy użytku В-PsIV w tej działce, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecinając działkę nr 440, wzdłuż północnej granicy użytku PsIV, północną i północno-wschodnią granicą działki nr 444, przecina działkę nr 450 do punktu styku działek nr 453 i 454, biegnie dalej zachodnią, a następnie północno-wschodnią granicą działki nr 453, dobiega do działki nr 245/455, skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 523/2, 523/5 i 523/6, następnie biegnie północną granicą działek nr 523/6, 523/1, 523/3 i 523/4, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 523/5, 523/2, północną granicą działek nr 497 i 236/498, i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnią granicą działki nr 236/498 do punktu załamania granicy działki o współrzędnych x: 261800,97 y: 336132,63, skąd przecina prostopadle działkę nr 470/1 (droga) do punktu styku użytków ŁIV i LsV na działce nr 493, i dalej biegnie północną granicą użytku LsV i skręca na północ wzdłuż zachodniej granicy użytku ŁV i dalej skręca ponownie na południowy wschód, biegnie północną granicą działki nr 493 do granicy gmin Piechowice i Jelenia Góra, na terenie gminy Jelenia Góra, w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012, skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku wschodnim biegnie najpierw zachodnią, a następnie północną granicą działki nr 7, północną granicą działki nr 6, skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek nr 6, 7, 8, 424 i 274, dochodzi do działki nr 283, przecina działkę nr 283 do punktu styku z działkami nr 285 i 286, biegnie północno-wschodnią i wschodnią granicą działek nr 286, 287 i 288/14, wschodnią i południowo-wschodnią granicą działek nr 289, 291, 292 i 293, przecina działkę nr 294 do punktu styku działek nr 336 i 340 i biegnie wschodnią granicą działek nr 336 i 24/7, skręca na wschód i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 415, zachodnią północną i wschodnią granicą działki nr 70/5 i dochodzi do granicy Parku, dalej biegnie na południe po granicy Parku do granicy państwa - znaku granicznego nr 46/7 (IV odcinek granicy państwowej), zamyka obszar nr 1 otuliny od strony południowej;
2)
obszar nr 2 - określony linią graniczną, która w obrębie ewidencyjnym Szklarska Poręba 0003 biegnie od punktu styku granicy Parku (eksklawa "Wodospad Szklarki") z działką 382, zachodnią granicą tej działki w kierunku północnym, przecina prostopadle rzekę Kamienną, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim lewym brzegiem rzeki, północną granicą działek nr 382, 380 i 383, i ponownie północną, a następnie wschodnią granicą działki nr 380 i ponownie przecina prostopadle rzekę Kamienną, dochodzi do granicy Parku, dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim północno-wschodnią granicą eksklawy Parku, zamyka obszar nr 2 w punkcie styku granicy Parku z działką nr 382;
3)
obszar nr 3 - określony linią graniczną, która w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 obejmuje w całości działki ewidencyjne nr 375 i 374 przylegające do granicy Parku;
4)
obszar nr 4 - określony linią graniczną, która w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 obejmuje w całości działki ewidencyjne nr 373/1, 371/2, 371/3 i 373/2;
5)
obszar nr 5 - określony linią graniczną, która w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 obejmuje działkę nr 332;
6)
obszar nr 6 - określony linią graniczną, która rozpoczyna swój bieg od granicy Parku, od punktu styku działek nr 412/3 i 413/3 w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 i biegnie w kierunku północno-wschodnim zachodnią granicą działek nr 265, 266, 267, 268, 269/2 i 270, skręca na wschód północną granicą działek nr 271/1 i 143/2, i dochodzi do granicy Parku, następnie skręca na południe i biegnie granicą Parku, zamyka obszar nr 6 w punkcie styku działek nr 412/3 i 413/3;
7)
obszar nr 7 - określony linią graniczną, która w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 obejmuje działkę nr 169;
8)
obszar nr 8 - określa linia graniczna, która w mieście Jelenia Góra w obrębie ewidencyjnym Sobieszów-I 0012 rozpoczyna swój bieg od granicy Parku, od punktu styku działek nr 168, 167 i 143/1 i biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 167 i 166, skręca na wschód północną granicą działki nr 166 do styku z działką nr 164, skręca na północ, przecinając działkę nr 162/1 (droga) do punktu styku działek nr 157 i 158, i biegnie dalej zachodnią granicą działki nr 158, skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnąc północną granicą działek nr 158, 159, 160, 161/2, 161/1, 170/1, 170/2 i 170/3, północną i wschodnią granicą działki nr 172, wschodnią granicą działek nr 173, 174, 175 i 176 dochodzi do granicy Parku w punkcie styku działek nr 176 i 416 i dalej biegnie granicą Parku na północny zachód, a następnie zachód i zamyka obszar nr 8 w punkcie styku działek nr 168, 167 i 143/1;
9)
obszar nr 9 - określony linią graniczną, która obejmuje działkę nr 183 w obrębie ewidencyjnym Zachełmie 0010 na terenie gminy Podgórzyn;
10)
obszar nr 10 - określa linia graniczna, która rozpoczyna swój bieg w gminie Podgórzyn w obrębie ewidencyjnym Zachełmie 0010 od punktu styku granicy Parku oraz działek 270/2 i 309, i biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 270/2, wschodnią i południową granicą działki nr 271/115, wschodnią granicą działek nr 11/2, 11/1 i 272/116, północną i wschodnią granicą działki nr 10, dochodzi do styku z działką nr 7, dalej przecina działkę nr 258 do styku z działkami nr 9 i 15, biegnie dalej na wschód północną granicą działek nr 9, 273/121 i 276/126, skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 276/126, wschodnią i południową granicą działki nr 277/127 do miejsca, z którego prostopadle przecina drogę stanowiącą działkę nr 287 do punktu styku działek nr 284/136 i 60 w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn 0006, biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 284/136, w obrębie ewidencyjnym Przesieka 0006 biegnie najpierw na północ, następnie w kierunku wschodnim zachodnią granicą działki nr 401/1, zachodnią i północną granicą działki nr 58/4, północną i wschodnią granicą działki nr 401/1, północną granicą działek nr 397/183 i 396/182, wschodnią granicą działki nr 467/2, północną granicą działek nr 392/177 i 391/176, skręca w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 469/2 i 459, południową i zachodnią granicą działki nr 458/90, dalej w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn 0005 zachodnią granicą działek nr 73/6 i 73/4 i ponownie działką nr 73/6, następnie przecina tę działkę, omijając od strony zachodniej i południowej znajdujący się na niej użytek B-RIVb i dochodzi do granicy z działką nr 494/3 w punkcie styku użytków RIVa i B-RIVb na tej działce, przecina prostopadle działkę nr 494/3 (droga) i skręca na północny wschód zachodnią granicą działki nr 458/90 i północną granicą działki nr 459 w obrębie ewidencyjnym Przesieka 0006, dalej ponownie w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn 0005 biegnie północną granicą działek nr 491/2 i 64/3, zachodnią granicą działek nr 64/4, 574/86, 57, 299/6, 298/3, 522/3, 298/5 i 297/6, skręca na południowy wschód i biegnie północną granicą działki nr 297/18, północno-wschodnią granicą działek nr 299/15, 299/16, 299/12, 299/16, 299/17, 299/18 i 572/84, północną granicą działki nr 569/81, północną i wschodnią granicą działki nr 568/80, w obrębie ewidencyjnym Sosnówka 0007 skręca na południowy wschód i biegnie północną i wschodnią granicą działek nr 749/79 i 747/78, skręca na zachód południową granicą działek nr 747/78 i 749/79, ponownie w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn 0005 biegnie zachodnią granicą działki nr 568/80 i dalej południową granicą działki nr 504/2 w obrębie ewidencyjnym Sosnówka 0007, w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn 0005 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki nr 570/82 i północną granicą działek nr 571/83 i 567/67, w obrębie ewidencyjnym Sosnówka 0007 biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 746/66 i dobiega do działki nr 727/1 (Sosnówka, ulica Liczyrzepy), przecina ją prostopadle do granicy działki nr 745/65 i dalej biegnie północną granicą działek nr 745/65 i 779/2, skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnie północną granicą działki nr 741/62, zachodnią granicą działek nr 737/51 i 782, i skręca w kierunku wschodnim, biegnąc północną granicą działki nr 733/47, w obrębie ewidencyjnym Miłków 0004 skręca w kierunku południowym i biegnie północną granicą działki nr 666/46, północną i wschodnią granicą działek nr 665/45, 672/60, 673/61 i 680/58, skręca na wschód północną granicą działek nr 681/231 i 675/230, skręca na południe i biegnie północną i wschodnią granicą działek nr 675/230 i 678/233, skręca na zachód południową granicą działek nr 678/233 i 679/234, w gminie Karpacz w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0002, biegnie południową granicą działki nr 235/495, wschodnią granicą działki nr 237/497 do granicy działki nr 506 (droga), którą przecina do punktu styku z działkami nr 237/497 i 521, dalej wschodnią i południową granicą działki nr 237/497, południową granicą działki nr 519, w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001, skręca na zachód, a następnie na północ południową granicą działek nr 365, 32, 376/2, 376/1, zachodnią granicą działek nr 376/1, 376/2, 32, 365, 41, 370 i 371, i ponownie granicą działki nr 370, skręca na wschód, biegnąc północną granicą działki nr 370, dochodząc do granicy działki nr 41, którą przecina do punktu styku z działkami nr 365 i 40, dalej biegnie północną granicą działki nr 365, zachodnią granicą działek nr 34/7, 364 i 363, w obrębie ewidencyjnym Sosnówka 0007 skręca na zachód, biegnie południową granicą działek nr 760/228 i 764/215, dochodzi do granicy działki nr 3/9 (Karpacz, ulica Karkonoska) w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001, przecina ją do punktu styku z działkami nr 215/4 i 5/1, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 215/4 i w obrębie ewidencyjnym Sosnówka 0007 biegnie wschodnią granicą działki nr 754/215, w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001 biegnie na południe wschodnią granicą działek nr 367, 249/8, 1284 i 263/70, dochodzi do działki nr 71 (Karpacz, ulica Na Śnieżkę), przecina ją prostopadle i dochodzi do granicy Parku do północno-wschodniej granicy działki nr 72, dalej skręca na zachód i biegnie granicą Parku, zamyka obszar nr 10 w punkcie styku działek nr 434, 270/2 i 309, w gminie Podgórzyn w obrębie ewidencyjnym Zachełmie 0010;
11)
obszar nr 11 - określony linią graniczną, która obejmuje działkę nr 120/1 w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001 (Karpacz, część ulicy Zamkowej) ograniczoną od północy linią przecięcia wychodzącą od punktu styku działek nr 119 i 34/342 do punktu styku z działkami nr 121 i 122/1, od południa natomiast południową granicą działki nr 120/1;
12)
obszar nr 12 - określony linią graniczną, która rozpoczyna swój bieg od granicy Parku od punktu styku z działkami nr 273 i 344 w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001 i biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 344 (Karpacz, ulica Strażacka), skręca na południowy zachód, biegnąc południowo-wschodnią granicą działki nr 344, a następnie skręca na północny wschód, biegnąc północno-zachodnią granicą działki nr 480 i 269/270, dochodząc do potoku Łomnica w punkcie styku działek nr 269/270 i 219, biegnie w kierunku wschodnim w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0004, przecina prostopadle działkę nr 388 (potok Łomnica) i dalej biegnie północną granicą działki nr 519 i dochodzi do działki nr 393/4 (Karpacz, ulica Olimpijska), przecina ją do punktu styku z działkami nr 397, 516 i 398, biegnie zachodnią, północną i wschodnią granicą działki nr 516, przecina prostopadle działkę nr 406 (Karpacz, ulica Stefana Żeromskiego) i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 268/377, dochodzi do działki nr 380 (Karpacz, ulica Leśna), którą przecina do punktu styku z działkami nr 381 i 268/382, i dalej biegnie zachodnią i północną granicą działki nr 268/382, skręca na wschód i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 387, północną granicą działki nr 268/309, dochodząc do działki nr 303 (Karpacz ulica Parkowa), skręca na południe i przecina prostopadle działkę nr 303 do punktu styku działek nr 538/1 i 301, i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 538/1, a następnie skręca na północ, biegnie zachodnią granicą działek nr 538/2 i 538/3, i ponownie granicą działek nr 538/2, 296 i 266/514, skręca na wschód, a następnie na południe, biegnąc północną i wschodnią granicą działki nr 266/514, w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0003, biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 7/4, skręca w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku południowym, biegnąc północną granicą działki nr 265/939 oraz północną i wschodnią granicą działki nr 1121, skręca na wschód, biegnie północną granicą działek nr 265/1057, 265/1055 i 265/1059, dochodzi do działki nr 910/1 (Karpacz, ulica Wilcza), którą przecina od punktu styku działek nr 265/1059 i 265/1058 do punktu załamania północnej granicy działki nr 265/921 o współrzędnych x: 272051,06 y: 327504,37, i dalej biegnie północną, wschodnią i południową granicą działki nr 265/921, następnie przecina działkę nr 920/1 (Karpacz, ulica Sarnia) od punktu załamania granicy o współrzędnych x: 272049,74 y: 327438,95 do punktu leżącego na północnym skraju działki nr 927/1 i dalej biegnie do punktu załamania granicy, leżącego na wschodniej granicy działki nr 265/919 o współrzędnych x: 272040,22 y: 327432,33, obejmuje w całości działkę nr 265/919, dochodzi do działki nr 910/1 (Karpacz, ulica Wilcza), którą przecina do punktu styku działek nr 265/1059 i 1080/2, dalej biegnie południową granicą działek nr 265/1059, 265/1055 i 265/1057, przecina prostopadle działkę nr 1121 (Karpacz, ulica Dzika) i skręca na południe, biegnie zachodnią granicą działek nr 265/939 i 7/5, i następnie skręca na wschód, i na północ wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr 1064/2, 1066/4, 1066/3 i 1066/2, przecina prostopadle działkę nr 910/2 (Karpacz, ulica Wilcza) do zachodniej granicy działki nr 291/978 i dalej biegnie na północ zachodnią granicą działek nr 291/978 i 920/2 i dochodzi do działki nr 291/911, dalej skręca na wschód, biegnie południową granicą działki nr 291/911, a następnie przecina prostopadle działkę nr 920/2 (Karpacz, ulica Wilcza) od miejsca styku działek nr 291/911 i 912, dochodzi do północnej granicy działki nr 291/978, skręca na wschód, a następnie na południe, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 291/978, ponownie dochodząc do działki nr 920/2 (Karpacz, ulica Sarnia), następnie przecina ponownie działkę nr 920/2 do punktu styku działek nr 986/4 i 1064/2, biegnie na południe, a następnie na wschód północną granicą działki nr 1064/2, skręca w kierunku północnym, biegnąc zachodnią granicą działek nr 1001/6 i 283/1020, skręca na wschód, biegnąc północną granicą działek nr 283/1020, 280/1021, 279/1038, 278/1039 i 275/1041, zachodnią i północną granicą działek nr 272/1046 i 1065, i dochodzi do działki nr 720 w obrębie ewidencyjnym Ścięgny 0009, przecina prostopadle działkę nr 720 do styku z działkami nr 717 i 320/270, biegnie dalej zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 320/270, w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0003 biegnie północną granicą działki nr 1065, w obrębie ewidencyjnym Kowary 0004 biegnie na północ, a następnie w kierunku północno-wschodnim zachodnią granicą działki nr 270/484, północną granicą działki nr 521/2, zachodnią i północną granicą działek nr 243/405, 238/406 i 237/25, skręca na północ, a następnie na wschód, biegnie zachodnią granicą działek nr 15, 13, 6 i 5, północną granicą działek nr 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 37, 34/1, 35/17, 44, 45, 46, 49, 50, 51 i 52, skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnie północną i zachodnią granicą działek nr 53, 54, 55, 58, 240/485, 59, 61, 62, 64 i 65, i ponownie granicą działki nr 64, i dalej granicami działek nr 67, 70, 75, 71 i 72, skręca na południe, biegnie zachodnią granicą działek nr 72, 259/434 i 76/2, do granicy z działką nr 136, skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnie północną granicą działek nr 136 i 132, przecina prostopadle działkę nr 139 (droga) do styku działek nr 87 i 133, i biegnie w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku południowym północną i wschodnią granicą działek nr 133, 135, 140, 141, 143, 145, 520/8 i 520/6, skręca na zachód, biegnie południową granicą działek nr 520/6, 520/5, 152/5 i 152/3, skręca na południowy zachód, biegnąc wschodnią granicą działki nr 522, skręca w kierunku północno-wschodnim, a następnie południowo-wschodnim, biegnie północną granicą działek nr 516/2, 518/3, 313/4 i 313/3, i ponownie nr 313/4, a dalej nr 319/2, dochodzi do działki nr 196/2 (droga), przecina działkę nr 196/2, dochodzi do zachodniej granicy działki nr 322 w punkcie styku użytków PsV i B, i biegnie w kierunku wschodnim, przecinając działkę nr 322 po północnej granicy użytku PsV i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 322, 331/14 i 331/11 do punktu styku z działką nr 331/10, z tego punktu przecina działkę nr 331/7, biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu załamania granicy na styku działek nr 329 i 331/7 o współrzędnych x: 278845,08 y: 326527,04 i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim północną granicą działek nr 331/7 i 331/5, skręca na południowy wschód północną granicą działek nr 331/5 i 331/4, i wschodnią granicą działki nr 332, następnie w gminie Kamienna Góra w obrębie ewidencyjnym Ogorzelec 0006 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wschodnią granicą działek nr 246/3, 303, 259, 258 i 250/1, południowo-wschodnią granicą działki nr 354/294, dalej w obrębie ewidencyjnym Kowary 0004 biegnie wschodnią granicą działek nr 513, 295/477 i 505, następnie w gminie Lubawka w obrębie ewidencyjnym Jarkowice 0005 biegnie północną i wschodnią granicą działek nr 593 i 589/189, dochodzi do działki nr 579 (droga), przecina ją i biegnie do punktu styku działek nr 600/188 i 599, i dalej biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 599, 26, 587/1, 608/188, 577/3, 97, 577/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 85/5, 85/3, 85/1, 85/4, 82/2, 82/1, 569, 80/1, 567/1, 76/1, 75/5, 75/4, 74, 560/3, 71, 70, 578/1 (potok), 547 (potok) i 222, południowo-wschodnią granicą działki nr 540 i ponownie północno-wschodnią granicą działki nr 547, a dalej północną i wschodnią granicą działek nr 220/3 i 219/1, i ponownie biegnie granicą działki nr 547, przecina działkę nr 547 od punktu załamania granicy o współrzędnych x: 280924,98 y: 322059,28 do punktu styku działek nr 215 i 548, dalej biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 548, skręca na południowy zachód, przecina prostopadle działkę nr 548 do punktu styku z działkami nr 218 i 214, biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 218, północno-wschodnią granicą działki nr 542 i 232, i ponownie przecina prostopadle działkę nr 548 do punktu styku działek nr 211 i 209, biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 548, skręca w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 210, przecina prostopadle działkę nr 547, skręca w kierunku południowym, biegnąc wschodnią granicą działek nr 547, 210 i 538/3, skręca w kierunku południowo-zachodnim południową granicą działek nr 234/9, 234/11, 371/2, 545, 237, 546, 342/1, 335, 526/1, 334, 493, 491, 393/1, 488/2 i 394, skręca na południe, przecina działkę nr 483/1 (droga) od miejsca styku działek nr 488/1 i 394 do punktu styku z działkami nr 406 i 404/2, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 406, dochodząc do działki nr 531/2 (potok), którą przecina do punktu styku z działkami nr 413/9 i 413/7, biegnie wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 413/9, skręca w kierunku wschodnim, biegnie północną granicą działki nr 499/1, północno-zachodnią granicą działki nr 281 i 283, dalej biegnie na wschód północną granicą działek nr 283, 285, 530/2, 289/1, 286/1, 316, 315 i 314, zachodnią granicą działek nr 307/2 i 307/1, i dalej biegnie północną granicą działki nr 307/1, przecina działkę nr 522/7 do punktu styku działek 522/2 i 299/1 i dalej biegnie północną granicą działek nr 299/1, 299/3, 299/8, 299/7, 299/5, 299/6 i 262/1, dochodząc do działki nr 503 (droga), przecina ją prostopadle, dochodząc do zachodniej granicy działki nr 572/3 w obrębie ewidencyjnym Miszkowice 0006, biegnie północną granicą działki nr 572/3 i północno-wschodnią granicą działki nr 572/4, przecina prostopadle drogę (działka nr 800) do punktu styku działek nr 558/2 i 558/1, biegnie na północ, a następnie na wschód zachodnią i północną granicą działek nr 558/1, 560/1, 561, 562, 799, 563/4, 563/3, 566, 159/1 i 160, skręca na południe, biegnąc wschodnią granicą działek nr 160 i 727, skręca na północ zachodnią granicą działek nr 162 i 740, skręca na wschód, przecinając prostopadle działkę nr 740 do punktu styku działek nr 188 i 189, dalej biegnie na wschód północną granicą działek nr 188, 190 i 193, dochodzi do działki nr 741, przecina ją do styku z działkami nr 195/9 i 194, biegnie dalej północną i wschodnią granicą działki nr 195/9, północną granicą działki nr 196/5, przecina działkę nr 742/1 do punktu styku z działkami nr 742/3 i 210, i dalej biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 743 i 210, północną granicą działek nr 209/2 i 811, północną i zachodnią granicą działki nr 207, północną granicą działek nr 745, 217, 218 i 219/4, przecina prostopadle działkę nr 746 i skręca na południe, biegnie wschodnią granicą działki nr 746, ponownie skręca w kierunku wschodnim, biegnie północną granicą działek nr 226/1, 225/5, 225/6, 747, 233/25 i 233/24, skręca na południe, a następnie na południowy zachód, biegnie wschodnią granicą działek nr 233/24, 233/11 i 748/1, południowo-wschodnią granicą działek nr 231/2, 756/2 i 496, dochodzi do działki nr 763/5, przecina ją w punkcie styku z działkami nr 497 i 772 i biegnie południowo-wschodnią granicą działek nr 497, 500/1, 776/3, 508 i 773, południową granicą działki nr 506, 776/1 i 504/1 do granicy z działką nr 474 w obrębie ewidencyjnym Opawa 0008, biegnie w kierunku zachodnim południową i zachodnią granicą działki nr 474, południową granicą działki nr 164/6, dochodząc do działki nr 164/7, przecina ją prostopadle, dochodząc do wschodniej granicy działki nr 164/12, dalej biegnie wschodnią, a następnie południową granicą działek nr 164/12, 163/3, 157/2, 159 i 158, dochodzi do działki nr 170 i przecina ją w punkcie styku działek nr 153 i 154/1, i dalej biegnie południową granicą działek nr 154/1, 149/1, 559 i 148, skręca na północ i biegnąc zachodnią granicą działki nr 148, dochodzi do działki nr 171 (droga), którą przecina w punkcie styku działek nr 134 i 174, skręca na zachód, biegnąc południową granicą działek nr 174, 133/1, 130, 175, 109, 178, 108, 107, 180, 97, 183, 96, 187, 86, 87/6 i 85, skręca na północ, biegnie zachodnią granicą działek nr 85, 87/6 i 87/5, skręca na zachód, biegnie południową granicą działki nr 44, przecina działkę nr 188 do punktu styku działek nr 82 i 83, i dalej biegnie południową granicą działki nr 82, skręca na północ, biegnąc południową i zachodnią granicą działek nr 82 i 81/2, zachodnią granicą działek nr 81/4 i 81/3, skręca na zachód, przecina prostopadle działkę nr 189 do punktu styku z działkami nr 75 i 76, dalej biegnie południową granicą działki nr 75 oraz południową i zachodnią granicą działki nr 72, przecina działkę nr 197 do punktu styku działek nr 69/5 i 192/1, biegnie dalej północną granicą działki nr 192/1 i skręca na południe, biegnąc południowo-wschodnią granicą działek nr 11/13 i 11/16, wschodnią granicą działki nr 11/15, skręca na zachód i biegnie południową granicą działek nr 11/15, 64/2, 63/1, 194/1, 62/1 i 19/1, skręca na południowy wschód, biegnie północną granicą działki nr 20, północną i wschodnią granicą działki nr 199/5 i dochodzi do granicy obrębu ewidencyjnego Niedamirów 0007, biegnie północną granicą działek nr 251, 250, 249/3, 247, 246/4, 264/1 i 244, skręca na północ i biegnie ponownie w obrębie ewidencyjnym Opawa 0008 zachodnią granicą działki nr 206/1, skręca na wschód, biegnąc północną granicą działek nr 206/1 i 207/1, dochodzi do działki nr 320/1, skręca na północ, a następnie przecina ją prostopadle do punktu styku z działkami nr 215/3 i 220/3, biegnie północną granicą działek nr 220/3, 220/4, 220/5, 220/6 i 319, przecina działkę nr 315 do punktu styku działek nr 228 i 227, dalej biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 227 i dochodzi do działki nr 313 (droga), którą przecina do punktu załamania na granicy działki nr 238/5 o współrzędnych x: 280414,80 y: 319348,02 na północno-zachodniej granicy działki nr 238/5, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie dalej północną granicą działek nr 238/5, 238/6 i 312, skręca na południe, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 241/2, północną i wschodnią granicą działki nr 242, wschodnią granicą działek nr 241/2, 240, 239/2 i 239/1, przecina działkę nr 454 od punktu styku działek nr 239/1 i 295/2 do punktu załamania granicy działki nr 453 o współrzędnych x: 280715,33 y: 319004,32 i dalej biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 334/1, 334/2 i 333, dochodzi do działki nr 1 w obrębie ewidencyjnym Niedamirów 0007, biegnie na południowy zachód południowo- wschodnią granicą działek nr 1, 2 i 4, skręca w kierunku zachodnim i północno-zachodnim, biegnie południową granicą działki nr 10/2, dochodzi do działki nr 9 i z tego miejsca przecina prostopadle działkę nr 11 i dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 11, południową granicą działek nr 17/1 i 18/2, zachodnią granicą działek nr 18/2 i 18/4, dochodzi do działki nr 276, przecina ją do punktu styku z działkami nr 279 i 275, i skręca na południowy zachód, biegnie południowo-wschodnią granicą działek nr 279 i 280, i ponownie biegnie granicą działki nr 279, skręca na północ, biegnąc zachodnią granicą działek nr 279, 271 i 277, przecina prostopadle działkę nr 274 do punktu załamania leżącego na granicy działki nr 259 o współrzędnych x: 279963,12 y: 318829,65 i skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc południową granicą działek nr 259, 260, 261/1, 262/1, 265, 266, 267, 269/1 i 269/5, wschodnią granicą działki nr 269/3, dochodząc do działki nr 164, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 164 do styku z działką nr 52 (potok), następnie przecina prostopadle działkę nr 52, dochodząc do granicy działki nr 306, i z tego punktu przecina działkę nr 306 (droga) do punktu styku z działkami nr 139/1 i 137/3, i dalej biegnie północną granicą działek nr 137/3 i 137/4, skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działek nr 137/4 i 138, dochodzi do działki nr 142, przecina ją do styku z działkami nr 148 i 151 i skręca na północny wschód, a następnie na wschód, biegnąc północną granicą działek nr 148, 143/1, 126, 111, 110 i 109/2, dochodzi do działki nr 106, przecina ją prostopadle do północno-zachodniej granicy działki nr 92 i dalej biegnie północną granicą działek nr 92 i 91, skręca na południe, biegnie wschodnią granicą działek nr 91 i 93/1, wschodnią i południową granicą działki nr 93/2, wschodnią granicą działki nr 96/1, północną i wschodnią granicą działki nr 96/3 i ponownie wschodnią granicą działek nr 96/1, 97/1, 97/5, 97/6 i 97/4, dochodząc do działki nr 67, przecina ją do punktu styku z działkami nr 103 i 87, i dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 103 i 104/254 i dochodzi do granicy państwa, do znaku granicznego nr 8/1 (IV odcinek granicy państwowej), skręca na zachód i biegnie granicą państwa od znaku granicznego nr 8/1, do znaku granicznego nr IV/11 (IV odcinek granicy państwowej), skręca w kierunku północnym i biegnie dalej granicą państwa do znaku granicznego nr 21/6 (IV odcinek granicy państwowej) - do granicy Parku, dalej biegnie po granicy Parku do Karpacza (ulica Strażacka), zamyka obszar nr 12 w punkcie styku granicy Parku z działkami nr 273 i 344 w obrębie ewidencyjnym Karpacz 0001.
W użytkowanie wieczyste Parku nie przechodzi nieruchomość Skarbu Państwa - działka o numerze 128, o powierzchni 0,29 ha, położona w gminie Karpacz w obrębie ewidencyjnym Karpacz-3 0003, będąca w dniu wejścia w życie rozporządzenia w użytkowaniu wieczystym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu.
Przebieg granicy Parku, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Przebieg granicy otuliny Parku, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS GRANIC KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS GRANIC OTULINY KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64, poz. 306), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.