Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.163.1017

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Na podstawie art. 9i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, zwanej dalej "Kapitułą";
2)
tryb pracy Kapituły;
3)
kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty;
4)
sposób i tryb składania wniosków o nadanie nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty;
5)
sposób obsługi administracyjno-biurowej Kapituły.
1.
Kapituła składa się z szesnastu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister powołuje członków Kapituły spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły, zgłaszanych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, organy prowadzące szkoły i placówki, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz organizacje pozarządowe, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.
3.
Kadencja członka Kapituły trwa cztery lata. Członkiem Kapituły można być nie więcej niż przez jedną kadencję.
4.
Minister ogłasza skład Kapituły w dzienniku urzędowym ministra.
1.
Minister odwołuje członka Kapituły przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
w przypadku ukarania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
2.
Minister może odwołać członka Kapituły przed upływem kadencji w przypadku nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Kapituły.
3.
Członkostwo w Kapitule wygasa w przypadku śmierci członka Kapituły.
4.
W przypadku odwołania członka Kapituły lub wygaśnięcia członkostwa w Kapitule przed upływem kadencji minister powołuje niezwłocznie nowego członka Kapituły na okres do końca kadencji. Przepis § 2 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Pracami Kapituły kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani spośród członków Kapituły bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kapituły.
2.
Przewodniczący Kapituły ustala terminy posiedzeń Kapituły.
3.
Przewodniczący może tworzyć zespoły robocze, powoływane spośród członków Kapituły.
4.
Uchwały Kapituły o przedstawieniu ministrowi kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kapituły.
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca każdego roku składają do Kapituły wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów.
1.
Kapituła ocenia dorobek zawodowy kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
a)
osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b)
wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c)
osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
2)
pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a)
stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b)
dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c)
pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
3)
wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a)
wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b)
umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c)
wysoki poziom kultury języka.
2.
Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1)
opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2)
uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
3)
znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
4)
publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.
Kapituła w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia ministrowi wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.
1.
Z przebiegu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)
datę i miejsce posiedzenia Kapituły;
2)
imiona i nazwiska członków Kapituły obecnych na posiedzeniu;
3)
rozstrzygnięcia podjęte na posiedzeniu Kapituły wraz z ich uzasadnieniem;
4)
podpis przewodniczącego.
2.
Dokumentacja Kapituły jest przechowywana przez urząd obsługujący ministra.
Obsługę administracyjno-biurową Kapituły zapewnia urząd obsługujący ministra.
1.
Pierwszych członków Kapituły minister powołuje z dniem 25 września 2008 r.
2.
Połowa pierwszych członków Kapituły jest powoływana na sześcioletnią kadencję, a połowa na czteroletnią kadencję.
3.
Minister zwołuje pierwsze posiedzenie Kapituły nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powołania członków Kapituły.
4.
W roku 2008:
1)
organy sprawujące nadzór pedagogiczny składają do Kapituły wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w terminie do dnia 30 września;
2)
Kapituła przedstawi ministrowi wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w terminie do dnia 7 października.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.