Kandydaci na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.155.1112

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;
2)
formy i tryb postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego podstawę do przyznawania uprawnień dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;
3)
warunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;
4)
wzór zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
Kandydatem na dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być osoba, która:
1)
posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2)
posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela akademickiego;
3)
posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej;
4)
posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych;
5)
posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję;
6)
została skierowana do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 3, przez dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo zgłosiła zamiar przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, przedkładając stanowisko dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum w tej sprawie.
1. 
Kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej nabywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.
2. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1)
ocenę dorobku naukowego i zawodowego kandydata na podstawie przedstawionej dokumentacji;
2)
państwowy egzamin bibliotekarski lub państwowy egzamin z informacji i dokumentacji naukowej, zwany dalej "egzaminem".
3. 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 3 lat spośród profesorów i doktorów habilitowanych nauk humanistycznych oraz starszych kustoszy dyplomowanych i starszych dokumentalistów dyplomowanych posiadających stopień naukowy doktora, w liczbie 11 osób.
4. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
dwaj zastępcy przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
siedmiu członków.
5. 
Decyzję o powołaniu komisji ogłasza się w Dzienniku Urzędowym wydawanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. 
Komisja działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W wyniku oceny dorobku naukowego i zawodowego kandydata komisja może:
1)
dopuścić kandydata do egzaminu;
2)
zwolnić z egzaminu lub jego części;
3)
nie dopuścić do egzaminu.
1. 
Z egzaminu są zwolnione osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, jeżeli ich działalność naukowa dotyczy bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz historii lub historii sztuki w specjalności archiwistyka lub muzealnictwo.
2. 
W wyniku oceny dorobku naukowego i zawodowego z egzaminu mogą być zwolnione osoby:
1)
posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego innych dyscyplin niż wymienione w ust. 1, po dwuletnim stażu pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum;
2)
posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo;
3)
posiadające stopień naukowy doktora dziedzin i dyscyplin naukowych innych niż określone w pkt 2, ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, archiwistyki lub muzealnictwa oraz co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum;
4)
posiadające tytuł zawodowy magistra bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej albo magistra historii - specjalność w zakresie archiwistyki;
5)
posiadające tytuł zawodowy magistra kierunków innych niż określone w pkt 4, ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, archiwistyki lub muzealnictwa oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum.
3. 
Z części specjalistycznej egzaminu są zwolnione osoby:
1)
legitymujące się co najmniej 5-letnim stażem pracy związanej z wybraną specjalizacją;
2)
posiadające co najmniej 3 publikacje z ostatnich 5 lat związane z wybraną specjalizacją;
3)
które brały udział w konferencjach naukowych w ostatnich 3 latach, prezentując w formie referatów swoją wiedzę i umiejętności związane z wybraną specjalizacją.
Egzamin przeprowadza się w formie ustnej.
1. 
Egzamin składa się:
1)
z części ogólnozawodowej, polegającej na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata problemów z zakresu organizacji nauki i kultury oraz ogólnych problemów dotyczących bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa;
2)
z części specjalistycznej, polegającej na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata zagadnień z zakresu wybranej przez niego specjalizacji.
2. 
Wykaz specjalizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zakres tematyczny został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Do oceny dorobku naukowego i zawodowego kandydata przewodniczący komisji powołuje dwóch recenzentów spośród członków komisji.
1. 
Egzamin, o którym mowa w § 7 ust. 1, przeprowadza zespół egzaminacyjny powoływany przez przewodniczącego komisji w składzie:
1)
przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz sekretarz komisji;
2)
co najmniej dwaj członkowie komisji, reprezentujący specjalizację wybraną przez kandydata.
2. 
W przypadku specjalizacji archiwistyka w skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi:
1)
przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz sekretarz komisji;
2)
co najmniej jeden członek komisji, reprezentujący specjalizację archiwistyka.
3. 
W skład zespołu egzaminacyjnego przewodniczący komisji może powołać specjalistę z zakresu wybranej przez kandydata specjalizacji, niebędącego członkiem komisji.
4. 
Z przebiegu czynności egzaminacyjnych sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.
1. 
Oceny egzaminu ustnego dokonuje komisja w drodze uchwały, podejmowanej w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby jej członków.
2. 
Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku negatywnej oceny z egzaminu lub odstąpienia od niego bez uzasadnionej przyczyny kandydat może powtórnie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku.
Uzyskanie kwalifikacji dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej stwierdza przewodniczący komisji zaświadczeniem, którego wzór został określony w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
1. 
Do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uprawniona jest osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed zespołem egzaminacyjnym, o którym mowa w § 9, lub została z niego zwolniona na podstawie § 4 pkt 2 oraz posiada następujący staż pracy:
1)
przy ubieganiu się o stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego - co najmniej 4 lata pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego;
2)
przy ubieganiu się o stanowisko kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;
3)
przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;
4)
przy ubieganiu się o stanowisko asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego.
2. 
Osobom posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do okresu pracy warunkującego prawo do zajmowania stanowisk określonych w ust. 1 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.
3. 
Osobom posiadającym stopień naukowy doktora do okresu pracy warunkującego zajmowanie stanowisk określonych w ust. 1 pkt 3 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.
1. 
Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego i adiunkta bibliotecznego oraz dokumentalisty dyplomowanego i adiunkta dokumentacji naukowej następuje na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku - dokonanej przez radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową - w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo.
2. 
Z wnioskiem o awansowanie, zaopiniowanym przez radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową, występuje dyrektor biblioteki głównej, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum.
3. 
W przypadku osoby będącej dyrektorem biblioteki z wnioskiem o awansowanie występuje jej bezpośredni przełożony.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.3)
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. Nr 15, poz. 59), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ SPECJALIZACJI ORAZ ICH ZAKRES TEMATYCZNY

I.

Wykaz specjalizacji oraz ich zakres tematyczny do egzaminu na dyplomowanego bibliotekarza

1. Specjalizacja: Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece naukowej

Zakres tematyczny:

1) interdyscyplinarność a specjalizacja bibliotek naukowych (centralne biblioteki dziedzinowe);

2) polimedialny typ komunikacji społecznej a polityka doboru i rotacji materiałów w procesie kształtowania kolekcji;

3) analiza zbiorów bibliotecznych, podaży różnych form materiałów, ekspercka ocena potrzeb naukowych, edukacyjnych oraz pragmatycznych w ustalaniu kryteriów gromadzenia i selekcji zasobów;

4) rodzaje zbiorów bibliotecznych;

5) zasady kształtowania polityki zbiorów;

6) źródła elektroniczne i multimedia;

7) konsorcja biblioteczne;

8) selekcja zbiorów;

9) prawne i finansowe problemy gromadzenia zbiorów (w tym ustawa - Prawo zamówień publicznych);

10) problematyka specjalizacji i współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów;

11) zarządzanie zbiorami w bibliotece naukowej;

12) dokumenty pozostające poza komercyjnym obiegiem wydawniczo-księgarskim (szara literatura);

13) problematyka opracowania zbiorów z uwzględnieniem zagadnień kooperacji oraz unifikacji i komputeryzacji prac bibliotecznych;

14) Internet w opracowaniu zbiorów;

15) opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;

16) katalogi centralne.

2. Specjalizacja: Przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Czytelnictwo

Zakres tematyczny:

1) udostępnianie zbiorów jako usługa - zależność od typu biblioteki, polityki gromadzenia oraz opracowania kolekcji, zarządzania zbiorami i marketingu bibliotecznego;

2) usługi w zintegrowanych systemach bibliotecznych;

3) sprawność procesu udostępniania;

4) komputer i Internet w udostępnianiu;

5) projektowanie i ocena systemów bibliotecznych oraz usług;

6) biblioteki wirtualne;

7) metodyka pracy z czytelnikiem - użytkownikiem informacji o zbiorach i użytkownikiem zbiorów;

8) segmentacja zbiorów oraz specjalizacja przedmiotowa bibliotekarzy;

9) organizacja przechowywania zbiorów;

10) profilaktyczne działania ochronne oraz podstawy wiedzy o konserwacji zbiorów;

11) formy udostępniania zbiorów;

12) zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;

13) udostępnianie zbiorów elektronicznych;

14) problemy prawne udostępniania zbiorów;

15) badanie potrzeb użytkowników;

16) badanie czytelnictwa.

3. Specjalizacja: Działalność informacyjna biblioteki naukowej

Zakres tematyczny:

1) idea społeczeństwa wiedzy i informacji;

2) biblioteka naukowa jako placówka informacji naukowej;

3) prawne i organizacyjne problemy działalności informacyjnej;

4) użytkownicy informacji - badanie ich potrzeb i kształcenie umiejętności;

5) biblioteki naukowe w krajowych i międzynarodowych systemach informacji;

6) źródła informacji;

7) bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych;

8) informacja normalizacyjna i patentowa;

9) technologie informatyczne a rozwój usług informacyjnych;

10) metody i techniki wyszukiwania informacji;

11) organizacja usług informacyjnych w bibliotece naukowej;

12) strony www - funkcje, zasady tworzenia;

13) warsztat informacyjny nowoczesnej biblioteki naukowej;

14) udostępnianie informacji elektronicznej (problemy prawne, organizacyjne, techniczne, finansowe);

15) kryteria oceny informacji internetowej;

16) tworzenie źródeł informacji o bibliotece (tradycyjnych i nowoczesnych).

4. Specjalizacja: Zbiory specjalne. Ochrona zbiorów bibliotecznych

Zakres tematyczny:

1) rodzaje zbiorów specjalnych;

2) gromadzenie zbiorów specjalnych;

3) zasady opracowania różnych kategorii zbiorów specjalnych;

4) Narodowy Zasób Biblioteczny - problemy prawne i organizacyjne;

5) zasady przechowywania i udostępniania zbiorów specjalnych;

6) problematyka ochrony i konserwacji zbiorów specjalnych;

7) zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;

8) specjalne programy i projekty krajowe i międzynarodowe dotyczące zbiorów specjalnych;

9) kolekcje zbiorów specjalnych w najważniejszych bibliotekach polskich;

10) formy propagowania i informowania o zbiorach specjalnych.

5. Specjalizacja: Dydaktyka biblioteczna i działalność promocyjna biblioteki

Zakres tematyczny:

1) metody i formy pracy dydaktycznej;

2) metodyka zajęć dydaktycznych;

3) udział biblioteki naukowej w procesach dydaktyczno-wychowawczych szkoły wyższej;

4) problemy prawne, organizacyjne, finansowe biblioteki w realizowaniu funkcji dydaktycznych;

5) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy;

6) zastosowanie nowoczesnych technologii w dydaktyce bibliotecznej;

7) biblioteka w systemie zdalnego nauczania;

8) funkcje kulturotwórcze biblioteki naukowej;

9) zadania biblioteki w medializacji i popularyzacji nauki;

10) marketing biblioteczny;

11) współpraca bibliotek naukowych z otoczeniem;

12) wydawnictwa szkoleniowo-informacyjne i promocyjne.

6. Specjalizacja: Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi. Kadra biblioteczna

Zakres tematyczny:

1) typizacja bibliotek;

2) funkcje bibliotek w komunikacji społecznej;

3) sieci biblioteczne (różne rodzaje) i ich współpraca. Konsorcja biblioteczne;

4) system biblioteczno-informacyjny szkoły wyższej;

5) struktury organizacyjne w bibliotekach naukowych;

6) style kierowania i zarządzania;

7) kultura organizacyjna biblioteki;

8) badanie efektywności funkcjonowania biblioteki;

9) analiza strategiczna i plan strategiczny biblioteki;

10) problematyka finansowania działalności bibliotek naukowych. Zewnętrzne źródła finansowania;

11) najważniejsze akty prawne, kształtowanie prawa z zakresu bibliotekoznawstwa;

12) zawód bibliotekarza, jego ewolucja;

13) problematyka etyki zawodowej;

14) szkolnictwo bibliotekarskie;

15) zawodowe organizacje bibliotekarskie;

16) personel biblioteczny - zatrudnianie, ocenianie, awansowanie, motywowanie;

17) profil zawodowy i osobowościowy pracownika biblioteki naukowej;

18) marketing biblioteczny;

19) problematyka naukowego rozwoju kadry bibliotecznej i badań naukowych realizowanych przez biblioteki naukowe.

II.

Wykaz specjalizacji oraz ich zakres tematyczny do egzaminu na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

1. Specjalizacja: Organizacja systemu informacji naukowej w szkole wyższej

Zakres tematyczny:

1) programowanie działalności informacyjnej;

2) organizacja zbiorów w bibliotece naukowej z punktu widzenia usług informacyjnych;

3) specjalizacja i współpraca bibliotek - jej zakres i formy;

4) konsorcja bibliotek - cele, zasady tworzenia, przykłady;

5) katalogi centralne;

6) zakres i organizacja usług informacyjnych;

7) technologie informatyczne w działalności informacyjnej.

2. Specjalizacja: Wytwarzanie zbiorów informacji. Opracowanie źródeł informacji

Zakres tematyczny:

1) tradycyjne i komputerowe katalogi biblioteczne;

2) katalogi centralne;

3) tradycyjne wydawnictwa informacyjne;

4) bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych;

5) czasopisma i książki elektroniczne;

6) zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;

7) rodzaje i formy zasobów informacyjnych;

8) normalizacja w pracy dokumentacyjnej;

9) metodyka opracowań dokumentacyjnych.

3. Specjalizacja: Wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji. Użytkownicy informacji

Zakres tematyczny:

1) języki informacyjno-wyszukiwawcze;

2) wydawnictwa informacyjne;

3) potrzeby informacyjne użytkowników;

4) formy i metody szkolenia użytkowników;

5) organizacja dostępu do zasobów informacyjnych;

6) sieciowe techniki wyszukiwania informacji.

4. Specjalizacja: System informacji archiwalnej i muzealnej

Zakres tematyczny:

1) historia archiwów i muzeów w Polsce oraz archiwów i muzeów polonijnych;

2) tworzenie i organizacja zasobu archiwalnego i zbioru muzealnego;

3) archiwa i muzea w Polsce (typy, struktura, sieć, funkcjonowanie);

4) porządkowanie i opracowanie zasobów archiwalnych i zbiorów muzealnych;

5) udostępnianie zasobów archiwalnych i zbiorów muzealnych;

6) informacyjna działalność archiwów i muzeów;

7) zarządzanie współczesnym systemem informacji archiwalnej i muzealnej;

8) archiwa i muzea w Internecie;

9) międzynarodowa współpraca archiwów i muzeów państwowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych

DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA

Pan/Pani ...................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzony/a dnia ............................................

(dzień, miesiąc, rok)

w ..........................................................

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją

Egzaminacyjną

powołaną w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie

kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego

pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1111)

uzyskał/a kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza

......................, dnia ..................

(miejscowość)

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych

DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Pan/Pani ...................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzony/a dnia ............................................

(dzień, miesiąc, rok)

w ..........................................................

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed

Komisją Egzaminacyjną

powołaną w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie

kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego

pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1111)

uzyskał/a kwalifikacje dyplomowanego pracownika

dokumentacji i informacji naukowej

......................, dnia ..................

(miejscowość)

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

(pieczęć i podpis)