§ 5. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  5. 
Do kalkulacji przychodów operatora wyznaczonego, których operator ten nie osiągnąłby, gdyby nie był objęty obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, oraz korzyści wynikających z przyznanych operatorowi wyznaczonemu praw specjalnych lub wyłącznych przyjmuje się wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu wynoszącą -0,49.