Art. 9. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  9.
1)
Podczas przymusowego lądowania polskich samolotów na terytorium Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, jak również jugosłowiańskich samolotów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Umawiające się Strony okażą tym samolotom, jak i ich pasażerom i obsłudze właściwą pomoc i poparcie.
2)
O ile samolot jednej z Umawiających się Stron ulegnie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wypadkowi, w konsekwencji którego powstaną ofiary w ludziach lub ciężkie obrażenia cielesne albo nastąpi poważne techniczne uszkodzenie samolotu lub przyrządów, to druga Umawiająca się Strona, na której terytorium zdarzył się wypadek, przeprowadzi dochodzenie, dotyczące przyczyn i okoliczności wypadku, zawiadamiając natychmiast o powyższym drugą Umawiającą się Stronę i umożliwiając wyznaczonym przez nią przedstawicielom, jej obywatelom, uczestnictwo w dochodzeniu. Umawiająca się Strona, przeprowadzająca dochodzenie, poda drugiej Umawiającej się Stronie wyniki dochodzenia.