Art. 6. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  6.
1)
Załogi samolotów przeznaczonych dla komunikacji na liniach lotniczych wymienionych w Załączniku do niniejszej Umowy muszą być stale i wyłącznie w służbie cywilnej komunikacji lotniczej.
2)
Ilość załóg, z których usług korzystać będzie przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej na liniach ustalonych w niniejszej Umowie, nie powinna przekraczać pięciu załóg dla każdej linii.
3)
Przedsiębiorstwa przeznaczone dla utrzymywania komunikacji lotniczej dostarczą za pośrednictwem swych władz lotnictwa cywilnego drugiej Umawiającej się Stronie imienny spis załóg samolotów.
4)
Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo niezgodzenia się na jedną lub więcej osób z przedłożonego spisu załóg samolotu.