Art. 3. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  3.
1)
Opłaty, które każda z Umawiających się Stron może nałożyć na wyznaczone przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony za korzystanie z portów lotniczych i innych urządzeń i usług, nie mogą być wyższe od tych, jakie płacą za korzystanie z portów lotniczych i innych urządzeń i usług jej własne samoloty, używane w komunikacji międzynarodowej.
2)
Paliwo i smary, sprowadzone na terytorium jednej z Umawiających się Stron przez przedsiębiorstwo wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę, a przeznaczone jedynie do użytku samolotów tego przedsiębiorstwa, będą korzystały pod względem opłat celnych, opłat inspekcyjnych i innych opłaty wewnętrznych, nakładanych przez Umawiającą się Stronę, na której obszar zostały one wwiezione:
a)
w Rzeczypospolitej Polskiej - z takich samych przywilejów, jak przedsiębiorstwo Państwa najbardziej uprzywilejowanego;
b)
w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii - z takich samych przywilejów, z jakich korzysta własne przedsiębiorstwo państwowe w międzynarodowej komunikacji lotniczej.
3)
Samoloty używane w wymienionej komunikacji lotniczej oraz paliwo, smary i części zamienne, zwykłe wyposażenie i zapasy żywności, znajdujące się na pokładzie samolotu wyznaczonego przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej jednej z Umawiających się Stron, będą na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od opłat celnych, kontrolnych i podobnych, nawet w wypadku, gdy zapasy te będą używane lub zostaną zużyte przez te samoloty podczas lotów nad wspomnianym terytorium.