Jednostkowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.906

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów

Na podstawie art. 47h ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i gatunki (odmiany) drzew lub krzewów, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat;
2)
współczynniki różnicujące wysokość opłat.
Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat są określone w załączniku do rozporządzenia.
Stawkę opłaty za usunięcie krzewów ustala się w wysokości 129,90 zł za metr kwadratowy powierzchni pokrytej krzewami.
Wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.
Wysokość opłaty za usunięcie drzew gatunków topól - mieszańców euroamerykańskich i gatunku klon jesionolistny ustala się przy zastosowaniu współczynnika 0,1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 1998 r. Nr 162, poz.1129, z 1999 r. Nr 110, poz. 1261 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1288), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) utraci moc z dniem 30 czerwca 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE I GATUNKI (ODMIANY) DRZEW, ZA KTÓRYCH USUNIĘCIE POBIERA SIĘ OPŁATY, ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI TYCH OPŁAT*

Lp.Rodzaje i gatunki (odmiany) drzewStawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
przy obwodzie
do 25 cm26-50 cm51-100 cm101-200 cmpowyżej 200 cm
1234567
1Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha, grochodrzew10,8221,6545,6147,7158,54
2Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona29,4256,33112,77112,77112,77
3Dąb, buk, grab, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz71,57186,23375,00563,86729,70
4Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik375,00563,86729,701.113,601.496,30
Objaśnienie:

* Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków (odmian) innych niż określone w załączniku do rozporządzenia stawki opłat ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.