§ 3. - Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych... - Dz.U.2016.1179 - OpenLEX

§ 3. - Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1179

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2016 r. 5
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1472), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 28).