§ 2. - Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych... - Dz.U.2016.1179 - OpenLEX

§ 2. - Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1179

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
§  2. 
Cennik opłat pobieranych za określone czynności podejmowane w ramach badań jakościowych produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, materiałów wyjściowych i produktów pośrednich lub innych składników produktu leczniczego lub produktu leczniczego weterynaryjnego w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu określa załącznik do rozporządzenia.