Art. 11. - [Gospodarka finansowa jednostki doradztwa rolniczego] - Jednostki doradztwa rolniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.76 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2024 r.
Art.  11.  [Gospodarka finansowa jednostki doradztwa rolniczego]
1. 
Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:
1)
dotacji budżetowych;
2)
przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
3)
przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4)
funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933), przeznaczonych na zwrot zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.
2. 
Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek.
3. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie działalności jednostki doradztwa rolniczego.
3a. 
Ośrodki wojewódzkie mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2.
3b. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przekazuje się jednostce doradztwa rolniczego na podstawie umowy zawartej przez dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której zostaną ustalone zasady zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.
4. 
Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości.