Pracownicy badawczo-techniczni - Rozdział 8 - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 8 - Pracownicy badawczo-techniczni - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  8

Pracownicy badawczo-techniczni

Podstawowym obowiązkiem pracownika badawczo-technicznego jest realizacja celów i zadań jednostki badawczo-rozwojowej, a w szczególności aktywne współdziałanie w rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych, prowadzenie prac zmierzających do ich praktycznych zastosowań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.

1.
Pracownikiem badawczo-technicznym jest osoba zatrudniona na stanowisku:
1)
głównego specjalisty badawczo-technicznego;
2)
starszego specjalisty badawczo-technicznego;
3)
specjalisty badawczo-technicznego.
2.
Na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalizację zawodową II stopnia albo posiadającą uprawnienia określone ustawą o rzecznikach patentowych.
3.
Na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę, która posiada:
1)
specjalizację zawodową I stopnia - w zawodach, w których specjalizacja została wprowadzona odrębnymi przepisami, lub
2)
dyplom ukończenia szkoły wyższej i odpowiednio udokumentowany znaczny dorobek badawczy lub projektowy, patentowy, osiągnięcia organizacyjne, ekonomiczne, artystyczne bądź równorzędne - w zawodach, w których specjalizacja nie została wprowadzona, oraz co najmniej 5-letni staż pracy w danej specjalności.
4.
Na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę, która posiada:
1)
dyplom ukończenia szkoły wyższej i odpowiednio udokumentowany dorobek badawczy lub projektowy, konstrukcyjny, technologiczny, patentowy, osiągnięcia organizacyjne, ekonomiczne, artystyczne bądź równorzędne oraz
2)
5-letni staż pracy w danej specjalności.

Pracownicy badawczo-techniczni podlegają okresowym ocenom dorobku badawczego i technicznego, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 35 ust. 5a.

Do obowiązków pracownika badawczo-technicznego należy realizacja zadań statutowych jednostki badawczo-rozwojowej, w szczególności poprzez:

1)
współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez jednostkę badawczo-rozwojową;
2)
przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb praktyki;
3)
prowadzenie prac w dziedzinie projektów, konstrukcji, technologii, organizacji, metod leczniczych i udział we wprowadzaniu ich do praktyki;
4)
prowadzenie prac doświadczalnych;
5)
prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej, praw autorskich i wynalazczości;
6)
uczestniczenie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością, o której mowa w pkt 1-4.

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem badawczo-technicznym następuje na podstawie umowy o pracę.

Do pracowników badawczo-technicznych stosuje się przepis art. 41.