Pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej - Rozdział 6 - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  6

Pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej

Jednostka badawczo-rozwojowa może zatrudniać:

1)
pracowników naukowych;
2)
pracowników badawczo-technicznych;
3)
pracowników inżynieryjno-technicznych;
4)
pracowników administracyjno-ekonomicznych;
5)
pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6)
pracowników służby zdrowia;
7)
pracowników na stanowiskach robotniczych;
8)
pracowników obsługi i innych.
1.
Do pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w niebędących jednostkami badawczo-rozwojowymi państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach handlowych, które prowadzą lub koordynują prace naukowe w wyodrębnionych w tym celu komórkach organizacyjnych, stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
art. 32-48, z wyjątkiem przepisów dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania;
2)
art. 56, 59-61.
2. 1
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej, powołanych na podstawie odrębnych przepisów na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach handlowych.
3.
(uchylony).
4.
W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, może być powołana rada naukowa.
1 Art. 31 ust. 2 zmieniony przez art. 192 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323) z dniem 31 października 2009 r.