Zasady gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych - Rozdział 3 - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Zasady gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  3

Zasady gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych

1.
Jednostka badawczo-rozwojowa gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2.
(uchylony).
3.
W przypadku likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 1 ust. 1, jej majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, staje się własnością Skarbu Państwa, a o jego przeznaczeniu decyduje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
4.
(uchylony).
5.
Podstawą gospodarki jednostki badawczo-rozwojowej jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.
6.
Sprawozdanie finansowe jednostki badawczo-rozwojowej zatwierdza minister sprawujący nadzór nad tą jednostką.
1.
Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych jednostki badawczo-rozwojowej o wartości rynkowej mienia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, stosuje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.5)).
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa sprzedaje lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.6)).
3.
Jednostka badawczo-rozwojowa zgłasza ministrowi sprawującemu nad nią nadzór zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie jednostki zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość 6.000 euro, lecz niższej niż określona w ust. 1, polegającej na:
1)
wniesieniu do spółki lub fundacji;
2)
dokonaniu darowizny;
3)
nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.
4.
Minister sprawujący nadzór może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.
5.
Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 2 i 3, są nieważne.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3.
Jednostka badawczo-rozwojowa odpowiada za swoje zobowiązania.
4.
Jednostka badawczo-rozwojowa nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust. 4a.
4a.
Niewykonane zobowiązania likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 2 ust. 3, oraz likwidowanej jednostki nieprowadzącej działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, obciążają Skarb Państwa.
5.
Jednostka badawczo-rozwojowa może osiągać przychody z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności oraz uczestniczyć w efektach ekonomicznych powstałych z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6.
Jednostka badawczo-rozwojowa może uzyskiwać przychody z dotacji budżetowej zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 7.
7.
Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na dofinansowywanie realizacji zadań, o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt 2. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych.
8.
Jednostki badawczo-rozwojowe, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, mogą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą ministra sprawującego nadzór, tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.
9.
Jednostka badawczo-rozwojowa jest obowiązana uzyskać zgodę ministra sprawującego nad nią nadzór na dokonanie czynności prawnych wynikających z uprawnień właścicielskich.
10.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 8 i 9, jest nieważna.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy i dysponuje funduszem jednostki badawczo-rozwojowej.
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2a.
Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy zakładowy fundusz nagród.
3.
Jednostka badawczo-rozwojowa może tworzyć fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych jej na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki prac naukowych lub prac rozwojowych tej jednostki.
4.
Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów jednostki badawczo-rozwojowej przechodzą na rok następny.

Jednostka badawczo-rozwojowa, w ramach posiadanych możliwości finansowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów o wynagradzaniu, ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej ustala organ sprawujący nadzór nad tą jednostką.

1.
Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4.
3.
Do jednostki badawczo-rozwojowej nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień, niezbędnych do realizacji umów cywilnoprawnych na badania naukowe, prace rozwojowe albo na wytwarzanie unikatowej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub materiałów finansowanych z przychodów jednostki w związku z wykonywaniem tych umów, z wyłączeniem przychodów pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej.
1.
Jednostki badawczo-rozwojowe są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyjątkiem części tych gruntów wykorzystywanej wyłącznie do działalności gospodarczej.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jednostki badawczo-rozwojowe, z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów, ponoszą opłaty określone w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności określa źródła przychodów tej jednostki, fundusze tworzone przez jednostkę i sposób gospodarowania tymi funduszami.