Tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych - Rozdział 2 - Jednostki... - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  2

Tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych

1.
Rada Ministrów tworzy, w drodze rozporządzenia, jednostki badawczo-rozwojowe mające międzyresortowy lub wielogałęziowy zakres działania, z uwzględnieniem przepisów art. 3 i art. 4 ust. 1 i 2.
2.
Właściwy minister w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych tworzy, w drodze rozporządzenia, inne jednostki badawczo-rozwojowe niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów art. 3 i art. 4 ust. 1 i 2.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa może być łączona, dzielona, reorganizowana lub likwidowana, jeżeli minister sprawujący nadzór nad jednostką uzna to za uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
2.
Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez radę naukową jednostki albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, w drodze rozporządzenia, przeprowadza jej połączenie, podział, reorganizację lub likwidację.
3.
Jednostka powstała w wyniku połączenia lub jednostka, do której włączono inną jednostkę lub jednostki, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone jednostki. Na jednostkę przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej wynikające z decyzji administracyjnych.

(uchylony).

(uchylony).

1.
Jednostka badawczo-rozwojowa, nieposiadająca statusu państwowego instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia ministra sprawującego nad nią nadzór, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może być:
1)
przekształcona w instytut Polskiej Akademii Nauk - po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie określonym w art. 38 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.2));
2)
włączona do państwowej szkoły wyższej - po uzgodnieniu z właściwymi organami szkoły wyższej oraz z ministrem sprawującym nadzór nad tą szkołą;
3)
włączona do instytutu Polskiej Akademii Nauk - po uzgodnieniu z dyrektorem tego instytutu oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk.
2.
Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej w instytut Polskiej Akademii Nauk lub jej włączenie do państwowej szkoły wyższej albo do instytutu Polskiej Akademii Nauk przeprowadza minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej tej jednostki.
3.
Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego jednostki badawczo-rozwojowej:
1)
przekształconej w instytut Polskiej Akademii Nauk lub włączonej do takiego instytutu - następuje na wniosek dyrektora instytutu Polskiej Akademii Nauk;
2)
włączonej do państwowej szkoły wyższej - następuje na wniosek rektora tej szkoły.
4.
Do jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w instytut Polskiej Akademii Nauk, włączonej do uczelni publicznej lub do instytutu Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu jednostek badawczo-rozwojowych.
5.
Jednostka powstała w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej. Na jednostkę przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki jednostki badawczo-rozwojowej wynikające z decyzji administracyjnych.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1100) funkcje organu założycielskiego pełniła Krajowa Rada Spółdzielcza, może być przekształcona w spółdzielnię pracy.
2.
Majątek jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółdzielnię pracy wchodzi w skład funduszu zasobowego tej spółdzielni.
3.
Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 7.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji.
2.
Do komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej stosuje się przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 4 oraz art. 10a i 10b.
3.
Komercjalizacja jednostki badawczo-rozwojowej może nastąpić na wniosek:
1)
dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej,
2)
ministra, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, po zasięgnięciu opinii rady naukowej

- złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

3a.
Decyzję o prywatyzacji bezpośredniej jednostki badawczo-rozwojowej może podjąć z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej, minister, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.
4.
Do pracowników jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółkę handlową stosuje się art. 231 Kodeksu pracy.
5.
(uchylony).

W spółkach powstałych w wyniku przekształcenia jednostek badawczo-rozwojowych, które chcą kontynuować dotychczasową działalność, można powołać radę naukową.

1.
Do rady naukowej spółki, o której mowa w art. 10a, należy:
1)
przedkładanie władzom spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
2)
przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3)
przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień;
4)
opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki;
5)
opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki;
6)
opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych i naukowo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych osób.
2.
Do rady naukowej spółki stosuje się art. 24 ust. 3-5 i art. 25-27.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych, uwzględniając w szczególności sposób komisyjnego ustalania stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego jednostki, sposób uregulowania zobowiązań oraz zabezpieczenie uprawnień pracowniczych.

1.
W stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, oraz jednostek nieprowadzących działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, może być ogłoszona upadłość.
2.
Z dniem ogłoszenia upadłości jednostki badawczo-rozwojowej:
1)
minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową odwołuje dyrektora;
2)
rada naukowa ulega rozwiązaniu.
3.
Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w drodze decyzji, zawiesza postępowanie likwidacyjne jednostki badawczo-rozwojowej z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki badawczo-rozwojowej.
4.
Z dniem ogłoszenia upadłości likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej postępowanie likwidacyjne podlega umorzeniu.
5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.3)).

Aparatura badawcza zakupiona przez jednostkę ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę jest wyłączona z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego i podlega przekazaniu innej jednostce naukowej. Proces przekazania powinien być monitorowany przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką.

1.
Jednostka badawczo-rozwojowa podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.