Art. 70. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  70.

Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracowników naukowych, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, podlegają rozpoznaniu w trybie przewidzianym w Kodeksie pracy.