Art. 64. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  64.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
grunty, będące własnością Skarbu Państwa lub gmin, pozostające w zarządzie jednostki badawczo-rozwojowej, stają się przedmiotem użytkowania wieczystego tej jednostki;
2)
budynki i urządzenia związane trwale z gruntami państwowymi pozostającymi w zarządzie jednostki badawczo-rozwojowej stają się jej własnością;
3)
pozostałe składniki mienia jednostki badawczo-rozwojowej stają się jej własnością.
2.
Przepisy ust. 1 nie naruszają praw osób trzecich, z wyłączeniem Skarbu Państwa.