Art. 46. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  46.

Do obowiązków pracownika badawczo-technicznego należy realizacja zadań statutowych jednostki badawczo-rozwojowej, w szczególności poprzez:

1)
współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez jednostkę badawczo-rozwojową;
2)
przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb praktyki;
3)
prowadzenie prac w dziedzinie projektów, konstrukcji, technologii, organizacji, metod leczniczych i udział we wprowadzaniu ich do praktyki;
4)
prowadzenie prac doświadczalnych;
5)
prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej, praw autorskich i wynalazczości;
6)
uczestniczenie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością, o której mowa w pkt 1-4.