Art. 38. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  38.

Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa bez wypowiedzenia z mocy prawa w razie:

1)
ukarania w trybie dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy;
2)
skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu;
3)
pozbawienia tytułu naukowego;
4)
skazania na karę pozbawienia wolności - po upływie miesiąca od dnia skazania;
5)
(uchylony).