Art. 3. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  3.

Jednostka badawczo-rozwojowa może być utworzona, jeżeli:

1)
zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1;
2)
zostanie zapewniona niezbędna, odpowiadająca przedmiotowi i zakresowi jej działania:
a)
liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
b)
aparatura badawcza, laboratoryjna, potencjał informacyjny oraz sprzęt techniczny i inne niezbędne warunki materialno-techniczne.