Art. 28. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  28.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa podlega nadzorowi sprawowanemu przez organ określony w akcie o jej utworzeniu.
2.
Minister sprawuje nadzór nad działalnością jednostki badawczo-rozwojowej oraz pracą dyrektora jednostki z punktu widzenia legalności i gospodarności.
3.
Stwierdzenie przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką nielegalności lub niegospodarności w działalności dyrektora jednostki może być podstawą do odwołania dyrektora, bez konieczności zasięgania opinii, o której mowa w art. 22 ust. 1.
4.
(uchylony).
5.
W razie stwierdzenia, że decyzja dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub zaniechanie podjęcia decyzji spowodowało stratę finansową, minister sprawujący nadzór nad tą jednostką może ustalić odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
6.
Przepis ust. 5 nie wyklucza zastosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.