Art. 14. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  14.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3.
Jednostka badawczo-rozwojowa odpowiada za swoje zobowiązania.
4.
Jednostka badawczo-rozwojowa nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust. 4a.
4a.
Niewykonane zobowiązania likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 2 ust. 3, oraz likwidowanej jednostki nieprowadzącej działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, obciążają Skarb Państwa.
5.
Jednostka badawczo-rozwojowa może osiągać przychody z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności oraz uczestniczyć w efektach ekonomicznych powstałych z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6.
Jednostka badawczo-rozwojowa może uzyskiwać przychody z dotacji budżetowej zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 7.
7.
Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na dofinansowywanie realizacji zadań, o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt 2. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych.
8.
Jednostki badawczo-rozwojowe, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, mogą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą ministra sprawującego nadzór, tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.
9.
Jednostka badawczo-rozwojowa jest obowiązana uzyskać zgodę ministra sprawującego nad nią nadzór na dokonanie czynności prawnych wynikających z uprawnień właścicielskich.
10.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 8 i 9, jest nieważna.