Art. 13a. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  13a.
1.
Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych jednostki badawczo-rozwojowej o wartości rynkowej mienia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, stosuje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.5)).
2.
Jednostka badawczo-rozwojowa sprzedaje lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.6)).
3.
Jednostka badawczo-rozwojowa zgłasza ministrowi sprawującemu nad nią nadzór zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie jednostki zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość 6.000 euro, lecz niższej niż określona w ust. 1, polegającej na:
1)
wniesieniu do spółki lub fundacji;
2)
dokonaniu darowizny;
3)
nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.
4.
Minister sprawujący nadzór może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.
5.
Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 2 i 3, są nieważne.