Art. 11b. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  11b.

Aparatura badawcza zakupiona przez jednostkę ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę jest wyłączona z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego i podlega przekazaniu innej jednostce naukowej. Proces przekazania powinien być monitorowany przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką.