Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  9. 
1.  W ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakości prowadzonych badań wody, który powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025.
2.  Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium, o której mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:
1) spośród pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej osób do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku braku w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej laboratorium, wystąpienie z wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru danego województwa lub z obszaru innego województwa, którego pracownicy mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, albo
2) dwu- lub trzyosobowych zespołów do przeprowadzenia kontroli spośród osób wyszczególnionych na liście, o której mowa w ust. 3; do zespołu powinien być powołany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny we współpracy z państwowymi powiatowymi i państwowymi granicznymi inspektorami sanitarnymi z obszaru danego województwa sporządza listę pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z obszaru danego województwa uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań jakości wody.
4.  Pracownicy wskazani do przeprowadzenia kontroli dokonują kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce ich zatrudnienia.
5.  Właściwy inspektor sanitarny przed wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w ust. 4, sprawdza, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
6.  Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o laboratoriach wykonujących badania pobranych próbek wody na obszarze jego właściwości miejscowej uwzględniającą aktualną informację obejmującą:
1) wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakresy, dla których laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań jakości wody wraz ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia;
2) zestawienie charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody.