Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  34. 
1.  Podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu, państwowemu granicznemu lub państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz właściwemu wojewodzie co 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym.
2.  Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na bieżąco dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 1.