Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  32. 
1.  Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych działań naprawczych w odniesieniu do wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, składa wniosek do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo.
2.  Wniosek o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo zawiera:
1) dane wymienione w § 28 ust. 4;
2) szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych dotychczas działań naprawczych obejmujących okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie pierwszej zgody na odstępstwo do dnia złożenia wniosku o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo;
3) informację o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo zatwierdzoną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwego wojewodę.
3.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po dokonaniu analizy w zakresie poprawności oraz kompletności złożonego wniosku przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem, czy:
1) udzielenie zgody na odstępstwo nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego;
2) zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą innych środków.
4.  Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której mowa w ust. 2.
5.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.