Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  28. 
1.  W przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu, i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na odstępstwo od tych wymagań.
2.  Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo jest możliwe w przypadku:
1) utworzenia nowego obszaru zaopatrzenia w wodę;
2) obszaru zaopatrzenia, który na dzień 1 maja 2004 r. wykazywał zgodność parametrów jakości wody;
3) ustanowienia wartości dla nowych parametrów lub nowych wartości dla parametrów obowiązujących.
3.  Udzielenie zgody na odstępstwo jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.
4.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo zawiera:
1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, działania w celu uzyskania poprawy jakości wody;
2) wskazanie, z jakich powodów nie można niezwłocznie dostarczyć wody o właściwej jakości za pomocą innych środków;
3) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości;
4) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 3, z ostatnich trzech lat w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3;
5) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 3;
6) proponowany maksymalny okres odstępstwa, nieprzekraczający trzech lat;
7) ekspertyzę przygotowaną przez instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzące działalność z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącą wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 3, na zdrowie konsumentów, uwzględniającą proponowany okres odstępstwa;
8) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo;
9) określenie dobowej produkcji wody;
10) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę;
11) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności;
12) propozycje częstotliwości badań jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 3, wraz z uzasadnieniem;
13) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych;
14) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych;
15) uzasadnienie wraz ze wskazaniem podejmowanych działań w celu zapewnienia wody odpowiedniej jakości.
5.  Zgoda na odstępstwo jest udzielana na możliwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na okres trzech lat.
6.  Udzielając zgody na odstępstwo, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny określa najwyższą dopuszczalną wartość parametrów, dla których udzielono zgody na odstępstwo.