Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  26. 
1.  Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku:
1) udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w § 28 ust. 1,
2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania,
3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi

- z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej:
1) dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
2) informacje o możliwości poprawy jakości wody;
3) zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
4.  Informacje o jakości wody inne niż wskazane w ust. 1 konsumenci uzyskują:
1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
2) z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, jeżeli taka strona jest prowadzona.