Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  25. 
1.  Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.
2.  Zgoda, o której mowa w § 24 pkt 2, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować nową technologię uzdatniania wody.
3.  Weryfikacja, o której mowa w § 24 pkt 3, jest dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować materiał lub wyrób do dystrybucji wody.
4.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1-3, zawiera:
1) opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, uwzględniającymi w szczególności częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzonej do jednostkowych opakowań wykorzystywanych do przechowywania wody w celu wykorzystania jej w sytuacji nadzwyczajnej;
2) określenie planowanego miejsca i przeznaczenia zastosowania materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub nowej technologii;
3) w przypadku stosowania produktu biobójczego także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu, z określonym zakresem jego stosowania.
5.  Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, lub zgoda, o której mowa w § 24 pkt 2, powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości - w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym.
6.  Przeprowadzenie badania pozwalającego na stwierdzenie należytej jakości dostarczanej wody powinno być wykonane, w terminie do 6 miesięcy od dnia zastosowania materiału lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub wprowadzenia nowej technologii, przez podmiot, który dany materiał, wyrób lub technologię zastosował, w zakresie uzgodnionym z właściwym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, z wyłączeniem podmiotów, które prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, o której mowa w § 6 i § 7.
7.  Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody.
8.  Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby w procesach uzdatniania lub dystrybucji wody oraz częstotliwość ich badania, ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości badania jakości wody z cystern oraz zbiorników w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.
9.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w § 24 pkt 2.
10.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania wody oraz częstotliwość ich badania.