Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  22. 
1.  Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody na podstawie:
1) sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy;
2) analizy podejmowanych działań naprawczych;
3) prowadzonego nadzoru, o którym mowa w § 20.
2.  Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w okresie, dla którego opracowywana jest ocena.
3.  Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.
4.  Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:
1) nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań jakości wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
2) nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań jakości wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
3) w zależności od udzielonego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.