Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  20. 
1.  W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1) weryfikuje wywiązywanie się podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań z badań jakości wody;
2) monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, z określonych w udzielonej zgodzie na odstępstwo, o której mowa w § 28 ust. 1, § 31 ust. 1 i § 32 ust. 1, obowiązków mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, w tym wywiązywanie się z realizacji harmonogramu działań naprawczych;
3) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, włączenie do harmonogramu lub usunięcie z harmonogramu parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
4) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
5) informuje w terminie 14 dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w pkt 3 i 4, wraz ze wskazaniem:
a) przesłanek uzasadniających ustalenie dodatkowego parametru podlegającego monitorowaniu,
b) przyjętych wartości parametrycznych oraz częstotliwości wykonywania badań jakości wody dla ustalonego parametru,
c) obszaru, na którym dodatkowy parametr ma podlegać monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,
d) przesłanek uzasadniających usunięcie parametru podlegającego monitorowaniu,
e) przesłanek uzasadniających zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów;
6) w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznej badanych parametrów wody pobranej w punkcie czerpalnym zlokalizowanym w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnym, dąży do ustalenia jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w punkcie czerpalnym zlokalizowanym najbliżej zaworu głównego oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody w badanym punkcie poboru wody;
7) analizuje przekazane przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzone zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych;
8) gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, zwane dalej "danymi monitoringowymi";
9) przekazuje dane monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
10) informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze.
2.  W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny:
1) weryfikuje wykonywanie przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem;
2) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, włączenie do harmonogramu lub usunięcie z harmonogramu parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
3) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
4) informuje, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji od właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, Głównego Inspektora Sanitarnego o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w pkt 2 i 3, wraz ze wskazaniem:
a) przesłanek uzasadniających ustalenie dodatkowego parametru podlegającego monitorowaniu,
b) przyjętych wartości parametrycznych oraz częstotliwości wykonywania badań jakości wody dla ustalonego parametru,
c) obszaru, na którym dodatkowy parametr ma podlegać monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,
d) przesłanek uzasadniających usunięcie parametru podlegającego monitorowaniu,
e) przesłanek uzasadniających zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów;
5) gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;
6) przekazuje dane monitoringowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.  Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
1) zatwierdzają ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów;
2) dokonują oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2 i 3, § 2 pkt 7 lit. d, § 6 pkt 2 lit. b i c, § 7 pkt 5 lit. b i c, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 3 oraz § 22 ust. 2 i 4, w oparciu o dostępne normy, opracowania naukowe oraz z uwzględnieniem informacji przekazanych przez podmiot, o którym mowa w § 6-8;
3) pobierają próbki wody do badań jakości wody;
4) wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej planem działania na dany rok;
5) w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonują badania jakości ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp., w szczególności w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
6) wykonują kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, wykonanych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3;
7) uzgadniają przedkładane przez podmioty, o których mowa w § 6-8, harmonogramy pobierania próbek wody do badań jakości wody oraz zakres badań wykonywanych przez te podmioty w danym roku;
8) prowadzą wykaz:
a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę,
c) urządzeń wodociągowych,
d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.