Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  17. 
1.  W przypadku gdy w pobliżu ujęcia wody są usytuowane potencjalne źródła skażeń, w szczególności takie jak: obiekty jądrowe, składowisko odpadów promieniotwórczych, obiekty, w których stosuje się otwarte źródła promieniotwórcze, pomiar stężenia trytu w wodzie - a w przypadku przekroczenia w badanych próbkach wody stężenia trytu ponad wartość parametryczną określoną w części A załącznika nr 4 do rozporządzenia, pomiar pod kątem stężenia sztucznych izotopów promieniotwórczych określonych w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dokonywany z częstotliwością nie mniejszą niż wskazana w części C załącznika nr 4 do rozporządzenia.
2.  W przypadku gdy w pobliżu ujęcia wody znajduje się jedynie obiekt, w którym stosuje się otwarte źródła promieniotwórcze niemogące powodować skażenia trytem, pomiar stężenia trytu w wodzie jest wykonywany zgodnie z częstotliwością wskazaną w § 15 ust. 2, 3 i 6.