Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  16.  Jeżeli wartość radonu, trytu lub dawki orientacyjnej przekracza wartość parametryczną określoną w części A załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, niezwłocznie:
1) informują pisemnie o przekroczeniach:
a) właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
b) właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
c) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
2) w razie konieczności podejmują działania naprawcze.