Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  14. 
1.  Na podstawie wyników oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego mogą zmniejszyć:
1) wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub
2) minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla parametrów podlegających monitorowaniu.
2.  Częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody dla parametru Escherichia coli oraz enterokoki nie może zostać zmniejszona poniżej częstotliwości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  W przypadku pozostałych parametrów:
1) miejsce i częstotliwość pobierania próbek wody ustala się w odniesieniu do pochodzenia parametru, jak również zmienności i długofalowej tendencji jego stężenia, z uwzględnieniem § 4 ust. 1 i 2;
2) zmniejszenie minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań jakości wody w zakresie danego parametru określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest możliwe, jeżeli wszystkie wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych odstępach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia wynosiły mniej niż 60% wartości parametrycznej;
3) usunięcie parametru z wykazu parametrów, które mają być monitorowane w ramach monitoringu określonego w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest możliwe, jeżeli wszystkie wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych odstępach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia wynosiły mniej niż 30% wartości parametrycznej, z zastrzeżeniem ust. 6.
4.  Usunięcie parametru określonego w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, opiera się na wynikach oceny ryzyka na podstawie wyników monitorowania źródeł wody oraz przy potwierdzeniu, że zdrowie ludzkie jest chronione przed szkodliwymi skutkami jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody.
5.  Częstotliwość pobierania próbek wody może zostać zmniejszona lub parametr usunięty z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, jeżeli w ocenie ryzyka potwierdzono, że żaden czynnik dający się racjonalnie przewidzieć nie może spowodować pogorszenia jakości wody.
6.  Weryfikacja zmniejszenia minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań jakości wody w zakresie danego parametru lub parametrów usuniętych z monitorowania poparta wynikami badań jakości wody powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
7.  Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1 i 6, wymaga merytorycznego uzasadnienia.