Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  12. 
1.  Podmioty, o których mowa w § 6-8, mogą przeprowadzić ocenę ryzyka.
2.  W ocenie ryzyka uwzględnia się badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chronionych dokonane w ramach państwowego monitoringu środowiska określonego w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567).
3.  Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 6, powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w pozostałym zakresie mającym na celu zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.
4.  Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 7 i § 8, powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.
5.  Brak zatwierdzenia oceny ryzyka, o którym mowa w ust. 3 i 4, wymaga merytorycznego uzasadnienia.
6.  Ocena ryzyka wraz z podsumowaniem jej wyników jest przechowywana przez okres co najmniej 10 lat, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 6, przez właściwy organ realizujący zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
7.  Ocena ryzyka podlega stałej aktualizacji.