Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  11.  Ustalenie zakresu prowadzonych badań jakości wody w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym wymaga uwzględnienia następujących czynników, określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę:
1) jakości i rodzaju ujmowanej wody;
2) zanieczyszczeń występujących w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania ujęcia wody, ustanowionej strefy ochronnej ujęcia i oceny zagrożenia zdrowotnego przeprowadzonego dla tego ujęcia;
3) wyników oceny ryzyka, o której mowa w § 12, jeżeli została przeprowadzona;
4) zastosowanych technologii uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem, czy materiały i wyroby używane do uzdatniania wody uzyskały pozytywną ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
5) długości sieci wodociągowej;
6) materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej;
7) wieku wodociągu;
8) sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych;
9) aktualnych potrzeb i celów badań.