Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  10. 
1.  Laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, z przeprowadzonego badania jakości wody sporządzają w momencie zakończenia badania jakości wody i uzyskania wyniku - cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody.
2.  Sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia co najmniej:
1) informację o zatwierdzeniu podanych metod badawczych i parametrów przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wraz ze wskazaniem numeru i daty decyzji, w przypadku laboratoriów innych niż laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) wskazanie uprawnionej osoby pobierającej próbki wody do badań jakości wody;
3) wskazanie osoby lub osób autoryzujących sprawozdanie z badań jakości wody.
3.  Laboratoria wykonujące badania jakości wody przekazują podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody oraz, za jego zgodą, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, w dniu sporządzenia tego sprawozdania w przypadku:
1) przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznych określonych w części A lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml lub
2) stwierdzenia obecności w badanej próbce ciepłej wody przekroczenia parametru Legionella sp. powyżej 1000 jtk/100 ml lub powyżej 100 jtk/1000 ml.
4.  W przypadku braku możliwości sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, w momencie zakończenia badania i uzyskania wyniku, laboratoria wykonujące badania jakości wody przekazują informację o przekroczeniach, o których mowa w ust. 3, podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody oraz, za jego zgodą, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu.
5.  Laboratorium wykonujące badania jakości wody przekazuje podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, za jego zgodą, także właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, faksem lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a informacja, o której mowa w ust. 4, może być także przekazana telefonicznie.