Art. 4. - [Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej] - Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.
Art.  4.  [Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej]
1. 
Jakość w opiece zdrowotnej jest mierzona z wykorzystaniem wskaźników jakości opieki zdrowotnej mieszczących się w zakresie obszarów:
1)
klinicznego - rozumianego jako zestaw wskaźników odnoszących się do poziomu i efektów realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, opisywanych przez parametry:
a)
efektu leczniczego,
b)
powtórnych hospitalizacji z tej samej przyczyny,
c)
śmiertelności po zabiegach: w trakcie hospitalizacji w okresie 30 dni, 90 dni oraz roku od dnia zakończenia hospitalizacji,
d)
doświadczenia w wykonywaniu określonych świadczeń opieki zdrowotnej,
e)
struktury procedur medycznych wykonywanych w przypadkach określonych problemów zdrowotnych;
2)
konsumenckiego - rozumianego jako wyniki badań opinii pacjentów o organizacji procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
zarządczego - rozumianego jako zestaw wskaźników odnoszących się do efektywności wykorzystania zasobów oraz wdrożenia systemów zarządzania, opisywanych przez parametry dotyczące:
a)
posiadania akredytacji lub innego certyfikatu albo świadectwa potwierdzającego jakość wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę,
b)
stopnia wykorzystania zasobów będących w dyspozycji podmiotu,
c)
długości hospitalizacji,
d)
struktury realizowanych świadczeń.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia opieki zdrowotnej, którego wskaźnik dotyczy, lub grupy tych świadczeń oraz konieczność zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wysokiej jakości.