Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  6.  [Obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w języku polskim]
1.  Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane co najmniej w języku polskim.
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.