Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  27a.  [Kontrola działalności gospodarczej - stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie nieuregulowanym w art. 25-27 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.